MDF chống ẩm, gói hạt hút ẩm có độc không, silica gel là gì

MDF Chống ẩm là loại chất không có trong gói chống ẩm

Gói hút ẩm không độc hại, nó chỉ hút hơi ẩm

Silica gel là chất vô cơ, các mao mạch

Trả lời